DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE

ADMINISTRATOR DANYCH

 • Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z celami określonymi w niniejszej informacji jest Łuczyński i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26, 00-547 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267837 („Administrator”).
 • Przedstawienie niniejszej informacji stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wprost stosowanego od 25 maja 2018 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 • Wszelkie pytania oraz żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na adres mailowy Administratora biuro@liwlegal.pl oraz listownie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 • Administrator nadmienia, że generalnie jego klientami są przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi.
 • Dane osobowe dotyczące przedstawicieli przedsiębiorców, które są albo mogą być przetwarzane przez Administratora z reguły figurują w ogólnodostępnych rejestrach.
 • Dane osobowe, gdy ma to zastosowanie, są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.
 • Administrator przetwarza dane osobowe, gdy ma to zastosowanie, w zakresie niezbędnym do: (i) zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy świadczenia usług prawniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (ii) wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), (iii) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności udzielania odpowiedzi na korespondencję, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora.
 • Administrator nie będzie poddawał danych osobowych profilowaniu.
 • Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz podwykonawcom wybranych procesów związanych z działalnością Administratora. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane, muszą spełniać standardy dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego i otrzymują wyłącznie dane, których rodzaj i zakres jest adekwatny do pełnionych przez te podmioty funkcji. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczonej przez Administratora usługi, w tym w szczególności innym kancelariom prawniczym lub stronom postępowań. Administrator może być również zobowiązany do przekazania danych osobowych organom władzy publicznej.
 • Dane osobowe, gdy ma to zastosowanie, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, zaś po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego usług Administratora, gdy ma to zastosowanie, będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

UPRAWNIENIA OSÓB TRZECICH

 • Możliwe jest uzyskanie informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, możliwe jest jej wycofanie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby marketingu bezpośredniego usług Administratora, każdy uprawniony może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu dane nie będą mogły już być przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.