WYBRANE PRZYKŁADY DORADZTWA

WYBRANE PRZYKŁADY DORADZTWA

Quote mark

Zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego dla spółki publicznej Rubicon Partners S.A. notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ofercie publicznej akcji serii B2 dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego o 100% z zachowaniem prawa poboru. Projekt był realizowany na przełomie roku 2019 i 2020 wg nowych zasad, jako jedna z pierwszych wtórnych ofert publicznych w pełni zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Przedmiotowe Rozporządzenie (UE) 2017/1129 jest stosowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 21 lipca 2019 roku. Stosownie do art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE z 26 października 2012 roku, C 326/01) rozporządzenia (UE) mają zasięg ogólny, wiążą̨ w całości i są̨ bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niestety, Rzeczypospolita Polska z opóźnieniem dostosowała krajowy porządek prawny w zakresie nowej definicji legalnej oferty publicznej oraz innych zagadnień przewidzianych w Rozporządzeniu (UE) 2017/1129. Dopiero w dniu 30 listopada 2019 roku zlikwidowany został kłopotliwy dualizm prawny, który trwał ponad 4 miesiące i nastręczał wiele problemów dla uczestników rynku kapitałowego. Problemy dotyczyły przepisów zarówno ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 623), jak i aktów wykonawczych do tej ustawy. Dualizm ten wywoływał niepewność w przyporządkowywaniu właściwego rodzaju dokumentu ofertowego do parametrów oferty publicznej, a także wątpliwości co do konieczności sporządzania określonych typów dokumentów ofertowych lub konieczności uprzedniego ich zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego. Znajomość prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej umożliwiły jednak znalezienie odpowiednich rozwiązań w zakresie zachowania prymatu prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym.

Quote mark

Wprowadzenie jako Autoryzowany Doradca do alternatywnego systemu obrotu giełdowego na rynku NewConnect akcji następujących polskich emitentów: Vedia S.A., Zakupy.com S.A. (aktualnie B2B Partner S.A.), Urlopy.pl S.A., Atlantis Energy S.A., FON Ecology S.A., Financial Intermediaries S.A. (aktualnie Provecta IT S.A.), Mode S.A., Presto S.A., Setanta S.A., Logzact S.A., Present24 S.A., e-XIM IT S.A. oraz jednego zagranicznego emitenta w postaci bułgarskiej spółki publicznej Intercapital Property Development ADSIC (notowanej również na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Sofii jako rynku macierzystym), a także pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla tych emitentów oraz wspieranie ich w należytym wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Quote mark

Sukces przed Sądem Najwyższym. Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w zakresie wykładni art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Sąd Najwyższy wydał wyrok w głośnej i precedensowej sprawie o sygn. akt I CSK 329/07 dotyczącej ustalenia nieistnienia uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki publicznej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podzielił naszą argumentację zaprezentowaną w skardze kasacyjnej. Z biznesowego punktu widzenia sprawa dotyczyła wrogiego przejęcia spółki publicznej przy rozdrobnionym akcjonariacie. Z prawnego punktu widzenia relacji pomiędzy statutowym kworum a uprawnieniem akcjonariuszy mniejszościowych do wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Sprawa ta była szeroko komentowana w mediach i publikacjach prawniczych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej precedensowego procesu łączenia (scalenia) akcji notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z opracowaniem nowatorskiego rozwiązania operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Była to pierwsza tego typu operacja i na tak dużą skalę przeprowadzona na polskim rynku kapitałowym. Dlatego przy naszym aktywnym udziale ustalono nowy standard rynkowy dla spółek publicznych, których akcje o niskiej wartości nominalnej podlegają znacznym wahaniom ceny rynkowej. Połączenie (scalenie) akcji, zwane potocznie także resplitem, jest operacją odwrotną od podziału (splitu) akcji. Połączenie (scalenie) istniejących akcji powoduje wzrost wartości nominalnej nowych akcji przy jednoczesnym bezpośrednim proporcjonalnym zmniejszeniu ich liczby. Ta operacja jest całkowicie neutralna dla wysokości kapitału zakładowego. Proces łączenia (scalenia) akcji FON S.A. został przeprowadzony w taki sposób, że 50 istniejących akcji o wartości nominalnej 1 grosz zostało wymienionych na 1 nową akcję o wartości nominalnej 50 groszy. Nasza propozycja rozwiązała problem "niedoborów scaleniowych", tj. sytuacji kiedy rachunek inwestycyjny wskazywał na brak kilku istniejących akcji, które musiały zostać zsumowane z innymi istniejącymi akcjami na tym rachunku inwestycyjnym, aby ostatecznie zostać wymienione w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na 1 nową akcję. Projekt był szeroko komentowany w mediach. Doradzaliśmy również przy podobnych projektach scalenia akcji następujących spółek publicznych: Zakłady Lniarskie Orzeł S.A., Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A., Herkules S.A., Blu Pre IPO S.A., Rubicon Partners S.A.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy środkach odwoławczych od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach o nałożenie kar pieniężnych na spółki publiczne lub osoby zarządzające spółkami publicznymi w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych. Kilka z prowadzonych spraw tego typu było szeroko komentowanych w mediach. Jedna z nich doprowadziła do przyjęcia aktualnej wykładni przepisu dotyczącego znacznych pakietów akcji w drodze uszczegółowienia momentu uznania ustawowego terminu przewidzianego dla zawiadomienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za dochowany.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki FON S.A. w precedensowej i złożonej sprawie z powództwa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o naprawienie szkody majątkowej w wysokości około 4.000.000 złotych powstałej w wyniku niedojścia do skutku emisji akcji serii F tego emitenta, gdzie szkoda została utożsamiona z pomniejszeniem wartości pakietu akcji posiadanych przez 34 inwestorów indywidualnych o teoretyczną wartość praw poboru do akcji serii F. Powództwo zostało oddalone w całości. Sprawa ta była szeroko komentowana w mediach.

Quote mark

Zapewnienie doradztwa przy wybranych aspektach transgranicznego połączenia notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki FON S.A. z czeską spółką niepubliczną, przyjęcia przez FON S.A. formy prawnej spółki europejskiej, a następnie przeniesienia dotychczasowej siedziby FON SE z Polski do Estonii.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla funduszu inwestycyjnego private equity 21Concordia z grupy 21 Partners w projektach inwestycyjnych wielkiej wartości dotyczących nabycia spółek portfelowych Red Rubin, Minty dot, Monevia, Apaczka, w tym przygotowanie umowy inwestycyjnej oraz zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki PEPEES S.A. przy transakcji sprzedaży pakietu 100% udziałów w spółce niepublicznej Browar Łomża Sp. z o.o. na rzecz Royal Unibrew A/S z siedzibą w Faxe w Danii. Wartość tej złożonej i kilkuetapowej transakcji opiewała na kwotę 126.000.000 złotych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki PKM DUDA S.A. (aktualnie Gobarto S.A.) przy transakcji kupna pakietu 100% udziałów w ukraińskiej spółce Rosan-Agro OOO. Nasze usługi były świadczone we współpracy z innymi doradcami, w tym w szczególności z kancelarią prawniczą właściwą dla jurysdykcji ukraińskiej. Wartość tej transgranicznej transakcji opiewała na kwotę 16.000.000 dolarów amerykańskich.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki FON S.A. oraz dla notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect czterech innych spółek publicznych ATLANTIS Energy S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. i FON Ecology S.A. przy precedensowej i skomplikowanej operacji połączenia tych pięciu spółek publicznych, w tym przygotowanie memorandum informacyjnego sporządzonego na potrzeby oferty publicznej akcji FON S.A. o wartości mniejszej niż 2.500.000 euro.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółek publicznych: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., RESBUD S.A. INVESTMENT FRIENDS S.A. przy precedensowej i skomplikowanej operacji podziału przez wydzielenie części majątku tych spółek.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Foksal NFI S.A. (aktualnie MDI Energia S.A.) przy operacji odwrotnego przejęcia przez niepubliczną spółkę Zeneris S.A. działającą w branży odnawialnych źródeł energii (reverse IPO). Proces ten umożliwił wejście Zeneris S.A. na giełdę „kuchennymi drzwiami”.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy opracowaniu podatkowej struktury transakcji i realizacji sprzedaży pakietu 100% akcji w niepublicznej spółce prowadzącej ośrodki badań klinicznych w Polsce na rzecz brytyjskiego inwestora branżowego Synexus Ltd. Nasze usługi były świadczone we współpracy z kancelarią prawniczą właściwą dla jurysdykcji brytyjskiej. Wartość tej transgranicznej transakcji opiewała na kwotę 2.000.000 euro.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy opracowaniu podatkowej struktury transakcji i realizacji sprzedaży większościowego pakietu akcji w spółce publicznej Medica Pro Familia S.A. prowadzącej ośrodki badań klinicznych w Polsce na rzecz polskiego inwestora branżowego z grupy kapitałowej spółki publicznej NEUCA S.A. Wartość tej transakcji opiewała na kwotę ponad 7.000.000 złotych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Netmedia S.A. przy transakcji kupna pakietu 100% udziałów w TAU Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Wartość tej transakcji opiewała na kwotę ponad 11.000.000 złotych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Netmedia S.A. przy transakcji kupna pakietu 100% udziałów w emonety.pl Sp. z o.o. Wartość tej transakcji opiewała na kwotę ponad 6.000.000 złotych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy utworzeniu od podstaw przez aniołów biznesu funduszu kapitału zalążkowego Business Angel Seedfund, a także obsługa prawna projektów inwestycyjnych tego podmiotu przy finansowym wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach wsparcia funduszy kapitału zalążkowego.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla funduszu kapitału zalążkowego IQ Advisors (aktualnie Ventures Hub) przy zaprojektowaniu wzorów umów inwestycyjnych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy utworzeniu od podstaw OPOKA TFI S.A. i AMATHUS TFI S.A. oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych zarządzanych przez te towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także bieżąca obsługa prawna ich działalności.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla IPOPEMA TFI S.A. przy projekcie inwestycyjnym tego podmiotu.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy przejęciu zarządzania przez SATURN TFI S.A. dwóch funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych Inventum 14 oraz Inventum 20, a także bieżąca obsługa prawna ich działalności.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie sprawy sądowej pracowniczej dotyczącej przedstawiciela kadry menedżerskiej wysokiego szczebla.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy realizacji zabezpieczenia umownego i wyegzekwowaniu wierzytelności opiewającej na kwotę ponad 5.000.000 złotych od kilku prywatnych inwestorów powszechnie znanych z działalności na polskim rynku kapitałowym.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy utworzeniu od podstaw Departamentu Private Banking w BZ WBK S.A. (aktualnie Santander Bank Polska S.A.), w tym opracowanie ramowego regulaminu usług private banking, wzoru umów o świadczenie usług private banking oraz innych dokumentów z tym związanych, rejestracja logotypów związanych z private banking w Urzędzie Patentowym, a także bieżąca obsługa prawna działalności tego departamentu.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine oraz Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji mBank S.A. w zakresie zlecanych projektów związanych z działalnością tych departamentów bankowych, w tym także spraw sądowych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla akcjonariuszy większościowych bądź mniejszościowych na walnych zgromadzeniach wielu spółek publicznych będących celem wrogich przejęć.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla pożyczkodawców w zakresie udzielania przez nich pożyczek gotówkowych wysokokwotowych zabezpieczanych między innymi rzeczowo na nieruchomościach wielkiej wartości.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla pozwanego przy skardze pauliańskiej związanej z przewłaszczeniem nieruchomości wielkiej wartości na zabezpieczenie dokonanym przez dłużnika osobistego powoda na rzecz pozwanego.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej majątek wielkiej wartości, która zakończyła długoletni spór pomiędzy wspólnikami znanymi z działalności na polskim rynku kapitałowym.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej w precedensowej sprawie cywilnej dotyczącej dochodzenia roszczeń pieniężnych związanych z rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi w terminalach płatniczych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej polegającej na przeprowadzeniu audytu prawnego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., który to audyt warunkował transakcję nabycia przez Mirbud S.A. notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100% udziałów w spółce będącej przedmiotem audytu za cenę wynoszącą do 70.000.000 złotych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla eCard S.A. notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dochodzenia roszczeń od byłych członków zarządu polskiego przewoźnika lotniczego jako dłużnika osobistego eCard S.A. na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla mBank S.A. w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej Call Center Poland, najbardziej doświadczonego krajowego dostawcy usług call center i contact center.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla mBank S.A. w procesie transgranicznej restrukturyzacji zobowiązań kredytowych wielkiej wartości rosyjskiej fabryki sklejki z siedzibą w miejscowości Anżero-Sudżensk położonej na Syberii w obwodzie kemerowskim.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej dla mBank S.A. przy zgłoszeniu do Korporacji Kredytów Eksportowych S.A. trzech szkód ubezpieczeniowych wynikających z kredytów eksportowych wielkiej wartości udzielonych podmiotom z terytorium Federacji Rosyjskiej oraz uzyskaniu przez mBank S.A. należnego odszkodowania.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy komercjalizacji budynku Cotex Office Center, jednego z najbardziej prestiżowych kompleksów biurowych w Płocku, w zakresie przygotowania wzorów umów najmu powierzchni biurowych i handlowo-usługowych.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej przy skardze do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego (Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej) dotyczącego roszczeń cywilnych wielkiej wartości.

Quote mark

Zapewnienie obsługi prawnej polegającej na reprezentowaniu Atlantis S.A. notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zwrotu od Skarbu Państwa podatku VAT w kwocie około 2.000.000 złotych nienależnie pobranego przez organy skarbowe.

Quote mark

Wprowadzenie jako Autoryzowany Doradca do alternatywnego systemu obrotu giełdowego na rynku Catalyst obligacji korporacyjnych Green House Development Sp. z o.o., a także pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla tego emitenta oraz wspieranie go w należytym wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Quote mark

Zapewnienie doradztwa prawnego przy opracowaniu części bułgarskiego prospektu emisyjnego spółki publicznej EuroHold Bulgaria AD (holding finansowy notowany na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Sofii jako rynku macierzystym) notyfikowanego do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, memorandum informacyjnego sporządzonego w zakresie jednej z serii akcji EuroHold Bulgaria AD nieobjętych notyfikowanym prospektem emisyjnym, dematerializacji różnych serii akcji tego bułgarskiego emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzeniu ich w kilku etapach do równoległego obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość rynkowa akcji EuroHold Bulgaria AD wprowadzonych do równoległego obrotu giełdowego w ramach tego transgranicznego projektu przekraczała kwotę 500.000.000 złotych.

Quote mark

Administrowanie zabezpieczeniami w postaci zastawów rejestrowych chroniących interesy obligatariuszy w związku z emisjami obligacji korporacyjnych dokonanymi przez dwie spółki niepubliczne, tj. Green House Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz Granit Color Sp. z o.o., gdzie suma zabezpieczenia wynosiła w przedziale od 5.000.000 złotych do 10.000.000 złotych.

Quote mark

Administrowanie zabezpieczeniami w postaci hipotek, które chroniły interesy obligatariuszy w związku z emisjami obligacji korporacyjnych dokonanymi przez cztery spółki publiczne, tj. Vistal S.A., Polnord S.A., MO-BRUK S.A. oraz SCO-PAK S.A., które to obligacje każdej z wymienionych spółek były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst i gdzie suma zabezpieczenia wynosiła w przedziale od 20.000.000 złotych do 40.000.000 złotych.

Quote mark

Administrowanie zabezpieczeniem w postaci zastawu rejestrowego chroniącego interesy obligatariuszy w związku z emisją obligacji korporacyjnych dokonaną przez spółkę publiczną Wittchen S.A., gdzie suma zabezpieczenia wynosiła 36.000.000 złotych.

Quote mark

Administrowanie zabezpieczeniami w postaci zastawów rejestrowych i hipotek chroniących interesy obligatariuszy w związku z emisjami obligacji korporacyjnych dokonanymi przez dwie spółki niepubliczne, tj. Everest Finanse Spółka z o.o. S.K.A. oraz Wratislavia-Bio Sp. z o.o., które to obligacje były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, gdzie suma zabezpieczenia wynosiła w przedziale od 30.000.000 złotych do 70.000.000 złotych.

Quote mark

Administrowanie zabezpieczeniami w postaci poręczenia i oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego w związku z programem wielokrotnych emisji obligacji korporacyjnych do łącznej wartości 100.000.000 złotych emitowanych przez spółkę niepubliczną Archicom Polska S.A.